Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů

vydané spolkem Zpátky do života

se sídlem č.p. 247, 592 62 Nedvědice, IČ: 04794788

(dále jen „Zpátky do života“ nebo „Správce“)

Základní zásady zpracování osobních údajů

Spolek Zpátky do života uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje své služby:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb poskytne

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci plnění smlouvy, jsou zpřístupněny správci a zpracovatelům OÚ.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel:

 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Externí dodavatelé správy a vývoje našich webových stránek
 • Účetní kancelář

Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontakt na správce

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu info@zpatkydozivota.cz

Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na www.uoou.cz.