Skip to main content
Evripská unie - Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost: Projekt EU

Projekt Návrat ovdovělých rodin s dětmi zpátky do života zajišťuje aktivity pro rodiče a také péči o jejich děti. Spadají sem aktivity, které rodičům pomohou udržet se na trhu práce a v běžném sociálním prostředí. Podporují je v samostatnosti a v plnohodnotném prožívání života. Projekt zahrnuje např. pomoc v oblasti kombinace péče o domácnost a zvládání krizové situace bezprostředně po ovdovění, poradenství v oblasti jednání s úřady, další rovinou je dovzdělání klientů ve finanční gramotnosti. Jedná se o nefinanční podporu, spočívající v poskytnutí pečovatelek tzv. „Vrběnek“, které se postarají o děti v době, kdy je rodič v zaměstnání. Další službou je konzultační podpora ovdovělých rodičů – pomoc při nutných úkonech na úřadech, zvyšování finanční gramotnosti apod.

Realizace projektu bude ukončena: 30. 4. 2022
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010354

Na projekt je poskytována finanční podpora od: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.